EUR

IM KATHW5012 TERGONIT HW 50 - mycí prostředek do myček nádobí

Hodnoceno 0 z 5 na základě 0 hodnocení zákazníků
( 0 )

Koncentrovaný tekutý prací prostředek, který je založený na alkalické bázi. Doporučený pro mytí v profesionálních myčkách. Ideální pro použití s tvrdou a velmi tvrdou vodou. 

Doporučené dávkování: Zřeďte v poměru 0,5 – 1,5 g na 1 litr vody v závislosti na tvrdosti vody. 

Použití: Používejte pouze v profesionálních myčkách. 

pH 14

Dodavatel Kalvei
Katalogové číslo 000661
Dostupnost Skladem
Kategorie

1 600 Kč / ks vč. DPH

1 322 Kč / ks bez DPH

  • Doprava zdarma při objednávce nad 10000,- Kč

Signální slovo (CLP čl. 20)

Nebezpečí

Informace o nebezpečnosti (věty H)

H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Bezpečnostní pokyny (preventivní prohlášení - věty P)

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Probíhá načítání, čekejte prosím ...

Přidat hodnocení